Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa  w Ełku nadzoruje postępowanie karne w  sprawie uszkodzenia zabytkowego grodziska położonego na wzniesieniu w obrębie miejscowości Wierzbowo gm. Kalinowo, na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, w imieniu którego zarząd jest sprawowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, tj. o czyn z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zainicjowane zawiadomieniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie – Delegatury w Ełku. W wyniku przeprowadzonych oględzin grodziska ujawniono ślady rozpoczętej budowy w postaci wykopu pod fundamenty i wymurowanie ich z betonowych bloczków na planie prostokąta oraz wykop ziemny pod palenisko. Powyższe prace zostały wykonane bez wiedzy i zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jego zdaniem doprowadziły one do uszkodzenia zabytkowego grodziska, albowiem spowodowały zniszczenie struktur zabytkowych tzw. nawarstwień kulturowych a ponadto mogły także zniszczyć znajdujące się w nich ruchome zabytki archeologiczne.