Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła śledztwo w sprawie przeciwko Markowi A. podejrz. o to, że w nieustalonym czasie nie później niż do dnia 08.08.2019 r. w miejscowości Prudziszki wspólnie i w porozumieniu z Mirosławem A., będąc współwłaścicielami Firmy Transportowo-Usługowej oraz prowadząc działalność gospodarczą Firmę Transportową, działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem wspólnie i w porozumieniu z kierowcą ciężarówki MAN Kamilem B., kierowcą ciężarówki Mercedes Waldemarem O. oraz operatorem ładowarki Tadeuszem D., na terenie prywatnej żwirowni, wbrew przepisom składował odpady poremontowe, budowlane grupy 17 w postaci gruzu, styropianu, folii, tworzyw sztucznych oraz odpady komunalne przesortowane grupy 19, w ten sposób, że polecał kierowcom samochodów ciężarowych przywóz i umieszczanie odpadów na terenie żwirowni oraz kierowcy koparko-ładowarki unieszkodliwianie przywiezionych odpadów poprzez ich zasypywanie, przy czym śmieci te mogły spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

W toku prowadzonego śledztwa, w dniu 09.08.2019r. powyżej wskazane zarzuty z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk przedstawiono ponadto: Mirosławowi A., Waldemarowi O., Tadeuszowi D. i Kamilowi B..             W dniu 10.08.2019r. Sąd Rejonowy w Suwałkach wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania o charakterze alternatywnym pod warunkiem wpłacania poręczenia majątkowo w kwocie 50.000 zł (dot.  Marka A..) oraz 60.000 zł (dot. Mirosława A.). Powyższe kwoty zostały wpłacone w dniu 10.08.2019r.

Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie w sprawie przeciwko Andrzejowi W. podejrz. o to, że:

I.         w dniu 26 lipca 2019r około godz. 13:00 w Suwałkach działając wspólnie i w porozumieniu z bliżej nieustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził pokrzywdzoną Wacławę T. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd, w ten sposób że po uprzednich rozmowach telefonicznych prowadzonych z pokrzywdzoną przez nieustaloną osobę podającą się za córkę o imieniu „Lucyna” w sprawie rzekomo zaistniałych zdarzeń losowych i konieczności przekazania pieniędzy, udał się do pokrzywdzonej i odebrał od niej pieniądze w gotówce w dwóch kopertach w kwocie po 1300 zł i 23700 zł, powodując straty w łącznej wysokości 25 tys zł na szkodę Wacławy T., tj. o czyn z art. 286 § 1 kk (tzw. metoda na wnuczka)

II.        w dniu 30 lipca 2019r około godz. 11:00-12: 00 w Suwałkach, działając wspólnie i w porozumieniu z bliżej nieustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził pokrzywdzoną Janinę G. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, w ten sposób że po uprzednich rozmowach telefonicznych prowadzonych z pokrzywdzoną przez nieustalonego mężczyznę podającego się za wnuczka o imieniu MACIEJ w sprawie rzekomo zaistniałego zdarzenia losowego i konieczności przekazania pieniędzy, udał się dwukrotnie do pokrzywdzonej i odebrał od niej najpierw kopertę z zawartością pieniędzy w kwocie 16 tys zł, a następnie kopertę z zawartością 39 tys zł, powodując straty w łącznej wysokości 55 tys zł na szkodę Janiny G., tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

            Postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 03.08.2019 r. zastosowano wobec podejrzanego Andrzeja W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy Ponadto decyzją tut. Prokuratury postanowiono o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego Andrzeja W., w postaci zajęcia ruchomości w postaci kwoty 28 800 zł.

Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje postępowanie karne przeciwko Viktar S. podejrzanemu o to, że w dniu 20-07-2019r. w miejscowości Budzisko, uchylając się od opodatkowania sprowadził na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego ciągnikiem samochodowym marki MERCEDES BENZ wraz z naczepą towar, bez uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, w postaci 420000 paczek papierosów marki ’’REGAL”, przez co nastąpiło uszczuplenie podatków wielkiej wartości w kwocie 9148400,00 zł, w tym podatek akcyzowy w kwocie 7293216,00 zł i podatek od towarów i usług w kwocie 1855184,00 zł, tj. o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.            

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 23.07.2019r. zastosowano wobec podejrzanego Viktara S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy z zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie uchyleniu z chwilą złożenia nie później niż do dnia 05.08.2019 r. poręczenia majątkowego w wysokości 100.000 zł. Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł podejrzany, które postanowieniem Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 27.05.2019 r. nie zostało uwzględnione.

Komunikat Rzecznika prasowego

W dniach 03-31.07.2019r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach będzie przebywał na urlopie.

Wszelkie informacje osobom zainteresowanym udzielane będą pod numerem telefonu 87 562 86 07.

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach informuje, iż wczoraj (01.07.2019r.)  uchylono tymczasowe aresztowanie wobec Grzegorza W. podejrzanego  o znęcanie się nad Blanką W. z jej wykorzystaniem seksualnym oraz jej zabójstwa.

Postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Grzegorza W. zapadło po wykonaniu  w ciągu tygodnia szeregu  czynności procesowych.   Prokuratorzy prowadzący postępowanie przesłuchali kilkudziesięciu świadków,  wykonali czynnościach z udziałem podejrzanych, powołali biegłych z zakresu  różnych specjalności w tym z zakresu badań DNA, dokonali analizy logowań używanego przez podejrzanego telefonu komórkowego oraz zweryfikowali informacje o miejscach przebywania podejrzanego w czasie popełnienia zbrodni.

Wszelkie dowody uzyskane w toku skrupulatnie i wszechstronnego prowadzanego postępowania przygotowawczego wskazują, iż Grzegorz W.  nie jest sprawca zarzucanych mu czynów.

Badania DNA wykluczyły, aby ślady biologiczne ujawnione na ciele pokrzywdzonej pochodziły od podejrzanego Grzegorza W. Wydruki połączeń telefonicznych, jak i lokalizacja telefonu komórkowego podejrzanego pozwoliły na ustalenie, iż w czasie zbrodni mógł nie przebywać  w mieszkaniu, w którym ujawniono zwłoki dziecka. Wątpliwości  co do jego obecności  na miejscu zbrodni potwierdziły również zeznania świadków. Tak zebrany materiał dowodowy  w wysokim stopniu podważył pierwotnie  przyjętą wersję zdarzeń wynikającą z wyjaśnień współpodejrzanej,  wskazującej że Grzegorz W. może być  sprawcą zarzucanej mu zbrodni.