Dla interesantów

Numery rachunków bankowych Prokuratury Okręgowej w Suwałkach:

1. Należności z tytułu dochodów budżetowych

(np. ksero dokumentów uwierzytelnionych i nieuwierzytelnionych)

NBP o/o w Białymstoku 35 1010 1049 0200 1122 3100 0000

2. Sumy depozytowe w PLN:

do wpłat depozytów, zabezpieczeń majątkowych, poręczeń:

BGK 06 1130 1059 0017 3400 5490 0001