Dla pokrzywdzonych

Polska karta praw ofiary

Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych prawach i obowiązkach

Pouczenie o uprawnieniach świadka w postępowaniu karnym

Wniosek pokrzywdzonego o orzeczenie obowiązku naprawienie szkody w trybie art 46 kodeksu karnego

Wniosek o wyrażenie zgody na cofniecie wniosku o ściganie

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Wniosek o udostępnienie akt sprawy

Wniosek dowodowy

Zawiadomienie o zmianie miejsca pobytu

 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie poświęconej osobom pokrzywdzonym:

http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

a także na naszej stronie internetowej w zakładce POMOCNE STRONY