Aktualności

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach przejęła z Prokuratury Rejonowej w Suwałkach postępowanie dotyczące podejrzenia publicznego znieważenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy  podczas spotkania z wyborcami w dniu 07 lipca 2020 r. w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Czyn, który jest rozpatrywany pod kątem publicznego znieważenia Prezydenta polegał na prezentowaniu transparentu z wizerunkiem Prezydenta RP i z obraźliwym hasłem. Przestępstwo publicznego znieważenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej określone jest w art. 135§2 Kodeksu karnego i zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Aktualnie śledztwo toczy się w sprawie, nikomu nie zostały przedstawione zarzuty. Wykonywane są czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Olecku nadzoruje śledztwo w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, do jakiego doszło w dniu 10 sierpnia 2020 roku około godz. 18:40 na trasie Gołdap – Węgorzewo.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 32-latek kierujący motocyklem Suzuki, jadący od strony Gołdapi w kierunku miejscowości Wronki Wielkie na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z kierunku przeciwnego samochodem marki Rover.

Kierowca motocykla zmarł na miejscu zdarzenia. Natomiast kierowca samochodu został przewieziony do szpitala w stanie niezagrażającym życiu.

Prowadzone są czynności procesowe w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, w tym jego przyczyny.

Komunikat Rzecznika

            Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia przeciwko 31-letniej Justynie W. oskarżonej o dokonanie oszustwa na zasadzie piramidy finansowej w okresie od stycznia 2015 roku do marca 2019 r. w Ełku, Suwałkach, Grajewie i innych miejscowościach na szkodę 119 osób, od których wyłudziła łącznie 35 mln zł, które to środki w zdecydowanej większości pochodziły z kredytów bankowych (w łącznej ilości: 503) zaciągniętych przez pokrzywdzonych wprowadzonych w błąd, że to nie oni będą je spłacać. Przy czym z popełnienia tego przestępstwa Justyna W. uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Pokrzywdzeni zaciągnęli kredyty w 24 bankach i jednym SKOK-u. Za czyn ten grozi oskarżonej do 15 lat pozbawienia wolności.

            Ponadto Justyna W. i jej 30-letni konkubent Karol B. zostali oskarżeni o popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy pochodzących z opisanego wyżej oszustwa, poprzez podjęcie działań mających utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia tych środków. Dodatkowo oboje zostali oskarżeni o wystawianie fikcyjnych faktur mających upozorować prowadzenie legalnej działalności polegającej na pośrednictwie kredytowym.

            Po nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach śledztwo w tej sprawie prowadziła Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, ale w sprawę był zaangażowany także Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie oraz Urząd Skarbowy w Ełku.

            W toku śledztwa prokurator dokonał zabezpieczenia mienia podejrzanych na poczet naprawienia szkody i przyszłych kar, poprzez zajęcie ujawnionych ruchomości (samochody, biżuteria, pieniądze, artykuły wyposażenia wnętrz, artykuły AGD i RTV, damskie markowe torebki w ilości około 200 sztuk) oraz przez obciążenie hipoteką 16 nieruchomości. Łączna szacunkowa wartość zajętego w ten sposób mienia to około 9 mln zł.

            W toku śledztwa Sąd zastosował wobec Justyny W. i Karola B. tymczasowe aresztowanie, które jest nadal kontynuowane.

ZAWIADOMIENIE

Sygn. akt  PO I Ds 51.2019

ZAWIADOMIENIE

o przesłaniu aktu oskarżenia

Sekretariat Prokuratury zawiadamia Pokrzywdzonych w śledztwie PO I Ds 51.2019 , że 11.08.2020 r.  został przesłany do Sądu Okręgowy w Suwałkach Wydział II     akt oskarżenia przeciwko :

1) Justynie Wasilewskiej, oskarżonej o  przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk  w zw. z art. 65§1 kk i inne,

2)Karolowi |Bagińskiemu oskarżonemu  o  przestępstwo art. 299 § 1 i  5 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i inne.

POUCZENIE

Samoistny oskarżyciel posiłkowy
art. 54 § 1 k.p.k.

Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Termin do złożenia wniosku o naprawienie szkody
art. 49a k.p.k.

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.

Skazanie bez rozprawy – posiedzenie, wyrok, możliwość złagodzenia kary
art. 343 k.p.k
.

 • 1. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 k.p.k. stosuje się odpowiednio.
 • 2. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.
 • 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.
 • 4. Postępowania dowodowego nie prowadzi się.
 • 5. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1 k.p.k.. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
 • 5a. Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., sąd poucza obecnego oskarżonego o treści art. 447 § 5 k.p.k.
 • 6. Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.
 • 7. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 k.p.k. sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2 k.p.k.

Rozpatrzenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia przewodu
sądowego
art. 343a k.p.k.

 • 1. W wypadku złożenia przez oskarżonego wniosku, o którym mowa w art. 338a k.p.k., o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.
 • 2. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 k.p.k. stosuje się odpowiednio.
 • 3. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.

Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy
art. 378a k.p.k.

 • 1. Jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się na rozprawę, będąc zawiadomiony o jej terminie, sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może przeprowadzić postępowanie dowodowe podczas jego nieobecności, chociażby usprawiedliwił należycie niestawiennictwo, a w szczególności przesłuchać świadków, którzy stawili się na rozprawę, nawet jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień.
 • 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżonego lub obrońcę należy wezwać lub zawiadomić o nowym terminie rozprawy, jeżeli termin ten nie był im znany. Przy doręczeniu wezwania lub zawiadomienia należy również doręczyć pouczenie, o którym mowa w § 7.
 • 3. Jeżeli sąd przeprowadził postępowanie dowodowe podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy w wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżony lub obrońca może najpóźniej na kolejnym terminie rozprawy, o którym był prawidłowo zawiadomiony przy jednoczesnym braku procesowych przeszkód do jego stawiennictwa, złożyć wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności. Prawo do złożenia wniosku nie przysługuje, jeżeli okaże się, że nieobecność oskarżonego lub obrońcy na terminie rozprawy, na którym przeprowadzono postępowanie dowodowe na podstawie § 1, była nieusprawiedliwiona.
 • 4. W razie niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, prawo do jego złożenia wygasa i w dalszym postępowaniu nie jest dopuszczalne podnoszenie zarzutu naruszenia gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony, wskutek przeprowadzenia tego dowodu podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy.
 • 5. We wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu oskarżony lub obrońca ma obowiązek wykazać, że sposób przeprowadzenia dowodu podczas jego nieobecności naruszał gwarancje procesowe, w szczególności prawo do obrony.
 • 6. W razie uwzględnienia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu sąd przeprowadza dowód uzupełniająco, jedynie w zakresie, w którym wykazano naruszenie gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony.
 • 7. Jeżeli oskarżony lub obrońca stawi się na termin rozprawy, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, przewodniczący poucza go o możliwości złożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności oraz o treści przepisów § 4 i § 5, a także umożliwia mu wypowiedzenie się co do tej kwestii.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Ełku nadzoruje śledztwo przeciwko 35-letniemu mieszkańcowi Ełku podejrzanemu o posiadanie w pamięci swojego smartfona i rozpowszechnianie plików filmowych zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich w wieku poniżej lat 15.

Jak ustalono podejrzany działał od mniej więcej roku i rozpowszechniał pornograficzne pliki także do odbiorców poza granicami kraju. Z tego powodu do wykrycia przestępstwa  doszło dzięki działaniom funkcjonariuszy Interpolu.

Na wniosek prokuratora podejrzany został tymczasowo aresztowany przez Sąd Rejonowy w Ełku.

W wyniku przeszukania zabezpieczono szereg urządzeń elektronicznych, których zawartość zostanie obecnie poddana specjalistycznym badaniom.