Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym

 

 

Jako ofiara przestępstwa – czyli pokrzywdzony – masz prawo złożenia zawiadomienia
o przestępstwie do prokuratora lub Policji.

 

Jesteś stronę dochodzenia (śledztwa), które dotyczy przestępstwa popełnionego na Twoją szkodę. Oznacza to, że możesz brać aktywny udział w postępowaniu i masz między innymi następujące uprawnienia:

 

  • Jeżeli ściganie sprawcy przestępstwa uzależnione jest od złożenia wniosku o ściganie, możesz taki wniosek złożyć, jak również cofnąć go za zgodą prokuratora.
  • Możesz wyznaczyć pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), który będzie cię reprezentował w toku dochodzenia (śledztwa). Jeżeli nie stać Cię na opłacenie pełnomocnika, możesz zażądać wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego z urzędu.
  • Możesz żądać przeprowadzenia dowodów, które wydają Ci się istotne (np. przesłuchania świadka lub powołania biegłego).
  • Możesz żądać, aby przesłuchano Cię w miejscu Twojego pobytu lub przy pomocy urządzenia do przesłuchiwania na odległość.
  • Możesz żądać dopuszczenia Cię do udziału w przeprowadzaniu dowodów oraz udostępnienia akt dochodzenia (śledztwa).
  • Jeżeli czujesz się zagrożony, możesz żądać utajnienia miejsca Twojego zamieszkania. Możesz taż żądać, aby uniemożliwiono rozpoznanie Cię przez osobę, która jest Ci okazywana.
  • Możesz żądać zobowiązania sprawcy przestępstwa do naprawienia szkody.
  • Jeżeli na skutek przestępstwa doznałeś uszkodzenia ciała lub zachorowałeś, a nie uzyskałeś naprawienia szkody od sprawcy przestępstwa, możesz żądać świadczenia pieniężnego (kompensaty) od Państwa.
  • Jeżeli widzisz możliwość pojednania się ze sprawcą przestępstwa, np. w celu uzyskania od niego naprawienia szkody, możesz żądać przeprowadzenia mediacji.
  • Masz prawo do składania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia (śledztwa) i na postanowienie o umorzeniu dochodzenia (śledztwa).

 

Lista podmiotów, które świadczą pomoc na rzecz pokrzywdzonych, finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

PAMIĘTAJ:

 

Twoje prawa zostały szczegółowo wymienione w załączonym pouczeniu pisemnym.

 

Jeżeli pouczenia pisemne wydaję Ci się niejasne lub niepełne, masz prawo żądać od prokuratora lub policjanta szczegółowych informacji o przysługujących Ci uprawnieniach.