RODO

 

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych

w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach

 

Podstawa prawna:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), zwane RODO.

 

Przepisy ogólne (wyciąg)

Artykuł  1

Przedmiot i cele

 1. W niniejszym rozporządzeniu ustanowione zostają przepisy o ochronie osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.
 2. Niniejsze rozporządzenie chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych,
  w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

 

Artykuł  2

Materialny zakres stosowania

 1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych.
 2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:
 1. przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

 

Kim jest Administrator Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem Danych w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach jest:

Prokurator Okręgowy – Hanna Lewczuk

e-mail: prokuratura@suwalki.po.gov.pl

telefon: 87 562 86 00

 

Administratorem Danych w Prokuraturze Rejonowej w Augustowie jest:

Prokurator Rejonowy – Tomasz Milanowski

e-mail: pr.augustow@suwalki.po.gov.pl

telefon: 87 643 45 00

 

Zadania Administratora Danych w Prokuraturze Rejonowej w Ełku wykonuje:

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Beata Marchel

e-mail: pr.elk@suwalki.po.gov.pl

telefon: 87 62 91 100

 

Administratorem Danych w Prokuraturze Rejonowej w Olecku jest:

Prokurator Rejonowy – Andrzej Tylenda

e-mail: pr.olecko@suwalki.po.gov.pl

telefon: 87 62 179 20

 

Administratorem Danych w Prokuraturze Rejonowej w Sejnach jest:

Prokurator Rejonowy – Rafał Haraburda

e-mail: pr.sejny@suwalki.po.gov.pl

telefon: 87 516 20 00

 

Administratorem Danych w Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach jest:

p.f. Prokuratora Rejonowego – Joanna Orchowska

e-mail: pr.suwalki@suwalki.po.gov.pl

telefon: 87 562 86 00

 

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych – Teresą Szulc

e-mail: iod@suwalki.po.gov.pl

telefon: 87  562 86 61

 

Skąd mamy dane osobowe?

 

Przede wszystkim Pani/Pana dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana;

Niektóre dane możemy uzyskać również z innych źródeł, ale tylko w przypadku i pod warunkiem, gdy tak stanowią obowiązujące przepisy prawa.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

 

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych zadań ustawowych i umownych, dlatego ich nie podanie nie pozwoli na wypełnienie naszych obowiązków prawnych;
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe między innymi w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania przygotowawczego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych.
  W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 • Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda – świadoma
  i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

 

W Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach przetwarzamy dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe wrażliwe, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w następujących celach:

 • rekrutacja;
 • zatrudnienie w prokuraturze;
 • świadczenia socjalne;
 • szkolenia;
 • zaopatrzenie, administrowanie, infrastruktura;
 • realizacja wydatków publicznych.
Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią do nas z takim żądaniem
  w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych;
 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas
  w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi prawne, prasowe, ochrony, informatyczne itp.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa. Transfer danych do Państwa Trzeciego jest również uzależniony od decyzji Komisji Europejskiej, która między innymi zajmuje się sprawdzaniem, czy dane Państwo Trzecie, spełnia europejskie standardy ochrony danych osobowych. W tym celu podpisywane są umowy międzynarodowe, pomiędzy Unią Europejską a danym Państwem Trzecim, zezwalające na transfery danych.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe?

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w jednostkach organizacyjnych prokuratury.

 

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

 

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

 

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji i profilowania?

 

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego czym jest profilowanie, prosimy zajrzeć tutaj.

 

Jak dbamy o Pani / Pana dane osobowe?

 

Aby dowiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa prosimy zajrzeć tutaj.

Treść ogłoszenia w formacie pdf