Struktura organizacyjna

p.o. Prokurator Okręgowy
ANNA KOLESIŃSKA – SOROKA
p.o. Zastępca Prokuratora Okręgowego
Joanna Orchowska

Organizację jednostki reguluje ZARZĄDZENIE Nr 37.2016 Prokuratora Okręgowego w Suwałkach z dnia 13 maja 2016r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

W skład Prokuratury Okręgowej w Suwałkach wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział I Śledczy;

 2. Wydział IV Organizacyjno-Sądowy, w strukturze którego wyodrębnia się:

Dział Postępowania Sądowego,

Dział d/s Obrotu Prawnego z Zagranicą,

Dział d/s Informatyzacji i Analiz;

 1. Wydział VII Budżetowo-Administracyjny;

 2. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

 3. Starszy Inspektor do spraw obronnych;

 4. Audytor wewnętrzny;

 5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji;

  Wydział I Śledczy

  kierowany przez p.o. Naczelnika Wydziału Andrzeja Zawadzkiego  – Prokuratora Prokuratury Rejonowej

  telefon : + 48 87 562 86 03

  kontakt do sekretariatu : +48 87 562 86 25

  FAX : +48 87 562 86 72

  Wydział I Śledczy obejmuje zakresem swojego działania:

  1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

  2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe, nie należące do właściwości prokuratury regionalnej;

  3. prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie spraw dot. błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;

  4. prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii, a także systemów informatycznych (cyberprzestępczość): o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk;

  5. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;

  6. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pt. 1-5 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych
   w postępowaniu przygotowawczym;

  7. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo-skarbowych;

  8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego.

  2. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału I Śledczego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego z wyłączeniem zadań określonych w ust. 1 pkt. 4, 7 i 8, w zakresie którego nadzór sprawuje Prokurator Okręgowy.

  3. Koordynatora spraw wymienionych w ust.1 pkt. 3, 4 i 7 oraz spraw dot. przestępczości interentowej i błędów w sztuce lekarskiej prowadzonych w podległych jednostkach wyznacza Prokurator Okręgowy w Zarządzeniu o podziale czynności

  Wydział IV Organizacyjno – Sądowy

  kierowany przez p.o. Naczelnika Wydziału  Tomasza Milanowskiego – Prokuratora Prokuratury Rejonowej

  telefon : + 48 87 562 86 06

  kontakt do sekretariatu : + 48 87 562 86 58, fax + 48 87 562 86 88

  Wydział IV Organizacyjno – Sądowy wykonuje zadania w zakresie:

  1. organizacji pracy Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych;

  2. kadr i szkolenia;

  3. sprawozdawczości i statystyki;

  4. skarg i wniosków;

  5. działalności rzecznika prasowego;

  6. udostępniania informacji publicznej;

  7. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

  8. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

  9. prowadzenia wizytacji i lustracji Prokuratur Rejonowych;

  10. prowadzenia innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;

  11. dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego
   z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;

  12. monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie;

  13. wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych;

  14. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w Prokuraturach Rejonowych, sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego.

  2. W ramach Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego wyodrębnia się:

  Dział Postępowania Sądowego kierowany przez Kierownika Działu  Marka Piłasiewicza – Prokuratora Prokuratury Okręgowej

  telefon : + 48 87 562 86 11

  telefon do sekretariatu : + 48 87 562 86 40

  Dział Sądowy swoim zakresem działania obejmuje następujące zadania:

  1. udział w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych, w których ma zastosowanie § 328 pkt 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

  2. udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy;

  3. udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi;

  4. nadzór nad udziałem prokuratorów Prokuratur Rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;

  5. kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;

  6. ocena wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;

  7. kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art.439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 kpk;

  8. udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i postępowaniu o ułaskawienie;

  9. podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa.

  Dział do spraw Obrotu Prawnego z Zagranicą, kierowany przez Kierownika Działu – Jarosława Tkaczuka – Prokuratora Prokuratury Okręgowej

  telefon : + 48 87 562 86 62

  kontakt do sekretariatu obrotu prawnego z zagranicą:

  + 48 87 562 86 58, fax + 48 87 562 86 88

  Dział Obrotu Prawnego z Zagranicą swoim zakresem obejmuje następujące zadania:

  1. przygotowywanie wniosków o udzielenie pomocy prawnej kierowanych za granicę;

  2. wykonywanie wniosków o udzielenie pomocy prawnej;

  3. udzielanie konsultacji Prokuratorom Rejonowym w zakresie przekazywania ścigania karnego;

  4. przygotowywanie wniosków o przekazanie ścigania karnego;

  5. organizowanie przekazywania osób tymczasowo aresztowanych oraz dowodów rzeczowych poza granice kraju, w tym zgodnie z art.3 pkt 3 Porozumienia o współpracy prokuratur polskich i litewskich;

  6. koordynowanie przejęcia ścigania karnego z zagranicy;

  7. prowadzenie postępowań ekstradycyjnych;

  8. prowadzenie postępowań w sprawie realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania;

  9. występowanie do sądu z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania;

  10. udział w postępowaniach przed Sądem Okręgowym w zakresie obrotu prawnego z zagranicą;

  11. udzielanie konsultacji prokuratorom w zakresie prawa karnego międzynarodowego;

  12. pełnienie dyżurów zgodnie z § 310 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

  Dział do spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, który swoim zakresem działania obejmuje następujące zadania:

  1. wykonywanie Zadań związanych z obsługą i administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych;

  2. koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i podległych Prokuraturach Rejonowych;

  3. zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej i podległych Prokuraturach Rejonowych;

  4. zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i podległych Prokuraturach Rejonowych;

  5. współpraca z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

  6. opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i podległych Prokuraturach Rejonowych, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych;

  7. wykonywanie analiz kryminalnych;

  8. administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

  9. administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Suwałkach;

  10. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej w Suwałkach na platformie ePUAP;

  11. obsługa techniczna czynności wykonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;

  12. obsługa wideokonferencji;

  13. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  3. Prokuratorzy Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wykonują nadto zadania wskazane w art.3 § 1 ust.1 ustawy Prawo o prokuraturze.

  4. Bezpośredni nadzór nad pracą prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego sprawuje Prokurator Okręgowy w Suwałkach, z wyjątkiem Działu d/s Informatyzacji i Analiz i zadań określonych w ust.3, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

  Starszy Inspektor d/s Biurowości i Statystyki – Dorota Michałowska

  telefon : + 48 87 562 86 27

  fax : + 48 87 562 86 88

  Główny Specjalista d/s Kadr – Teresa Szulc

  kadry : telefon : + 48 87 562 86 61

  fax : + 48 87 562 86 88

  Wydział VII Budżetowo-Administracyjny

  kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, który swoim zakresem działania obejmuje zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia poprzez:

  1. przygotowanie projektu planu finansowego, przedstawieniu go dysponentowi wyższego stopnia, przygotowanie planu finansowego Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych, a następnie wykonywanie planu finansowego danej jednostki;

  2. przygotowanie projektu budżetu w układzie zadaniowym Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych, a następnie wykonywanie wydatków w układzie zadaniowym;

  3. opracowywanie w porozumieniu z właściwym dysponentem wyższego stopnia harmonogramu realizacji planu finansowego;

  4. dysponowanie rachunkiem bieżącym, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków;

  5. sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

  6. organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowych z budżetu państwa, w tym programów wieloletnich w Prokuraturze Okręgowej i podległych Prokuraturach Rejonowych oraz dokonywanie ich kwartalnej oceny i przekazywanie jej wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi wyższego stopnia;

  7. podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych;

  8. prowadzenie działalności inwestycyjnej na obszarze działania Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych;

  9. zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami wykonuje pracownik służby BHP, który podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

  10. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy.

  Dyrektor Finansowo Administracyjny – Teresa Adamczyk

  telefon : + 48 87 562 86 12

  fax : + 48 87 562 86 88

  Główna Księgowa – Marzena Kotarska

  telefon : + 48 87 562 86 09

  Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

  kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący zakresem swojego działania:

  1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych;

  2. ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

  3. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

  4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

  5. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych.

  2. W ramach Działu funkcjonuje kancelaria tajna, której organizację i zakres działania określają odrębne przepisy.

  3. Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

telefon : + 48 87 562 86 60

W Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach funkcjonuje sekretariat. Do zadań sekretariatu należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji.

 W skład sekretariatu wchodzą: biuro podawcze, składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe.

2. Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu.

3. Bezpośredni nadzór nad pracą sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno–Sądowego.

Kierownik Sekretariatu – Alicja Cimochowska

telefon : + 48 87 562 86 51

fax : + 48 87 562 86 88

W Prokuraturze Okręgowej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

  1. starszego inspektora do spraw obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
   o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 827 ze zm.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

  2. audytora wewnętrznego, do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.);

  3. administratora bezpieczeństwa informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

  2. Samodzielne stanowiska określone w ust. 1 pkt. 1-3 obsługuje sekretariat Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

  3. Bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy sprawuje Prokurator Okręgowy.

  Starszy Inspektor ds. Obronnych –  obejmuje zakresem swojego działania zadania określone odrębnym zarządzeniem.

  telefon : + 48 87 562 86 37

  Audytor Wewnętrzny – Sebastian Kozakiewicz – obejmuje zakresem swojego działania zadania określone odrębnym zarządzeniem.

  telefon : + 48 87 562 86 28